ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.03.2021Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 960769.00 207806.41 752962.59
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 31699.00 2990.94 28708.06
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   884.07 -884.07
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   2901.59 -2901.59
05-00 05-00  Осигурителни вноски от работодателя 126879.00 46476.09 80402.91
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи – целеви 15416.00 664.35 14751.65
10-00 10-12   Разходи за лекарства – целеви      
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала- целеви      
10-00 10-15   Разходи за материали 10194.00 5310.79 4883.21
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 3000.00 1377.20 1622.80
10-00 10-20   Разходи за спортни дейности – целеви      
10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви 528.00 224.00 304.00
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 6930.00 1615.68 5314.32
ОБЩО : 1155415.00 270251.12 885163.88

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 73368.00 21578.46 51789.54
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 9000.00 140.00 8860.00
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници   67.00 -67.00
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 20000.00 2540.80 17964.89
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 75264.00 11184.12 64079.88
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 45000.00 8565.20 36434.80
10-00 10-51     Разходи за командировки      
10-00 10-30   Разходи за текущ ремонт 10000.00   10000.00
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1300.00   1300.00
52-00            Разходи за придобиване на ДМА      
ОБЩО : 233932.00 44075.58 190362.11

 

Бюджет 2021год.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.