ДЕТСКА ГРАДИНА  №8“ПРОФ.Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“-РАЙОН”КРАСНО СЕЛО”, СОФИЯ УЛ.”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ”34,,факс: 8592387;   0884801421

 

 

Утвърдил :…………………………….

Величка Попова

Директор

Приет на Педагогически съвет с Протокол №1/16.09.2020год.

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН

за учебната  2020 /2021 година

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН:

 1. Закон за предучилищно и училищно образование
 2. НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 3. Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 4. Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 5. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 6. Вътрешна нормативна уредба – стратегия, правилници, планове, заповеди и други.

РАЗДЕЛ II

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ПРОФ. Д-Р

ЕЛКА ПЕТРОВА“ ЗА ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Изтеклата учебна 2020/2021 година беше различна и необичайна за всички участници в образователния процес. Детската градина работи до 13.03.2020г., когато в страната беше обявено извънредно положение и дейността на всички образователни институции беше преустановена. Контролната дейност беше насочена към цялостната дейност на детската градина за осигуряване на условия на отглеждане, обучение, възпитание и социализиране на деца с цел:

 • издигане и утвърждаване на престижа на детското заведение;
 • за осигуряване на по-добри условия за социална, познавателна и специална подготовка за училище;
 • за развитие на личностните качества на всяко дете;
 • за равен достъп и качествено образование на всяко дете.

Вниманието беше насочено към осъществяване на контрол на подготовката за училище на децата от четвърта възрастова група.

Продължихме работата по Система за диагностика на знания и умения на втора и трета възрастова група. Използвана е диагностична методика, разработена от екип от детското заведение. При подбора и провеждането на диагностичните задачи е следван принципа на стандартизирани методики за училищна готовност, но задачите са съобразени с възрастта на децата. Изследването степента на развитие и подготовка на децата от различните възрастови групи е проведено, както следва:

 • Втора възрастова група- м. Октомври 2019г.
 • Трета възрастова – м. Октомври 2019год.
 • Четвърта възрастова група- м. Октомври 2019 год.

През тази учебна година продължи провеждането на скрининг-тест (кратка форма) с децата от първите групи. В периода октомври – декември 2019, както и  год. бяха тестирани 58 деца от трите първи групи, чиито родители бяха дали писмено съгласието си за това. Въвеждането на скрининг още на входа на детската градина започва да се утвърждава като добра практика за ранно откриване на деца с проблеми в развитието от една страна и установяване на партньорство с родителите – от друга.

Утвърждава се високоефективно педагогическо взаимодействие на екипа от учители, директор и педагогически съветник, при решаване проблема за подобряване знанията, уменията и поведението на всяко дете. Обогатяване на педагогическата култура в теоретичен и практически аспект и прилагане на интегративни и интерактивни средства.

РАЗДЕЛ III

МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Детска градина №8“Проф.д-р Елка Петрова“ е образователна институция, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в първи клас. Съчетава националните традиции и стандарти с европейските измерения за осигуряване  на условия  за  развитие потенциала на всяко дете чрез учене през целия живот и активно участие на родителите. Осигурява  равни възможности  за физическо, духовно и социално развитие. Създава  условия за  емоционален комфорт, здравословна среда, подходяща материално – техническа база.

РАЗДЕЛ IV

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Да бъдем предпочитан партньор за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от предучилищна възраст. Учене през целия живот чрез:

 • перманентно участие в проекти;
 • семинари;
 • базово обучение на студенти под ръководството на СУ „Св. Кл. Охридски “; – кариерно развитие.

РАЗДЕЛ V

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Издигане и утвърждаване престижа на детското заведение чрез осигуряване на условия за социална, познавателна и специална подготовка за развитие потенциала на всяко дете. Квалификация на педагогическите кадри, ориентирана към европейските измерения –състояние, проблеми, перспективи.

РАЗДЕЛ VI

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Прогнозен план за Педагогически съвети

ПЪРВИ СЪВЕТ

 • Приемане Правилника за дейността на ДГ №8.
 • Приемане на Годишния план и Плана за квалификация за учебната 2019-2020г.
 • Приемане на Дневен режим за целодневна форма на обучение.
 • Приемане на седмично разписание и седмичен норматив на основните форми на педагогическо взаимодействие.
 • Приемане План за работа по БДП.
 • Разни.

ВТОРИ СЪВЕТ

 • Приемане на план за работата на Педагогическия съвет.
 • Информация за плана на контролната дейност на Директора и Зам.директора.
 • Приемане на правилника за осигуряване па безопасни условия на обучение,възпитание и труд.
 • Приемане на План за бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
 • Приемане на план за работа по физическа култура.

ТРЕТИ СЪВЕТ

 • Диференцирано заплащане- обсъждане и приемане на показателите от картата за учебната 2019/2020 година.
 • Приемане на план за индивидуална образователна дейност за деца със СОП.
 • Приемане на Плана за здравеопазване, закаляване, хранене и Промоция на здравето.
 • Обсъждане организацията за летен и зимен лагер, ски училище и концерт за година.

ЧЕТВЪРТИ  СЪВЕТ

 • Анализ на нивото на знания, умения и отношение, физическа дееспособност и здравословно състояние на децата за определяне на целите и стратегиите за групата и изработване на индивидуални програми за деца със специални образователни потребности.
 • Приемане на График за работата на екипа за подпомагане и приобщаване на деца със СОП.
 • Отчет за разходване на бюджета.

 

ПЕТИ СЪВЕТ

 • Обсъждане и приемане на график за провеждане на Коледни тържества с отделните групи.
 • Повишаване на ефективността на учебно-възпитателната работа, чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Обсъждане на текущи проблеми.

 

 

ШЕСТИ СЪВЕТ

 • Отчет за изпълнение на Плана за квалификация за календарната 2019 година.
 • Отчет за разходване на бюджета за 2019година.

 

СЕДМИ  СЪВЕТ

 • Състояние на здравеопазването,храненето,здравна просвета и здравословно състояние на децата.
 • Обсъждане на програмите за превенция на деца със специални образователни потребности.
 • Обсъждане на текущи проблеми.

ДЕВЕТИ СЪВЕТ

 • Доклад- анализ от контролната дейност на директора.
 • Информация за цялостната дейност на детското заведение.
 • Анализ на нивото на знания,умения и отношение,физическа дееспособност и здравословно състояние на децата.за определяне на целите и стратегиите за групата и резултати от изработените индивидуални програми за деца със специфични потребности. Резултати от диагностиката за постиженията на децата на изходното ниво.
 • Отчет за извършената дейност по Плана за квалификацията за учебната 2019/2020г.
 • Отчет на изпълнението на Програмната система – силни и слаби страни.

 

2 . Дейности по управление и контрол.

 • Планиране:
  • Годишен план
  • Правилник за вътрешния трудов ред;
  • Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
  • Вътрешни правила за работна заплата;
  • Противопожарна наредба;
  • Инструкции за безопасна работа;
  • Програмна система със седмично и месечно разпределение на учебното съдържание по възрастови групи и механизъм на взаимодействие, между участниците в предучилищното образование;
  • Планове на постоянните комисии;
  • Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в детската градина;
  • Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост;
  • Образователна работа с децата, подкрепа за личностно развитие, приобщаване на деца от уязвимите групи;
  • Контролна дейност;
  • Административно – стопанската дейност;
  • Финансова дейност;
  • Планиране на платения годишен отпуск на персонала;
  • Обучения на персонала;
  • Прием на деца;
  • Планиране на делегирания бюджет.Финансово и информационното осигуряване на системата – Организиране:
  • Синхронизиране на действията на членовете на екипа; Организиране труда на директора по отношение на дейността; Длъжностни характеристики на персонала.
  • Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в детската градина.
  • Работата на Педагогическия съвет
  • Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.
  • Образователна работа с децата, подкрепа за личностно развитие, приобщаване на деца от уязвимите групи;
  • Утвърждаване на Списък-образец №2 и щатно разписание;
  • Сформиране на групи и комисии;
  • Синхронизиране мобилността на кадрите;
  • Връзка с институциите;
  • Изготвяне на заявки, справки, докладни записки и др.;
  • Изготвяне на финансова и счетоводна документация и СФУК.
 • Контрол:
  • Организация на работа на учителите и дневния режим;
  • Вътрешен контрол – педагогически и административен – форми, обекти, срокове и отчетност.
  • Работата на постоянните комисии.

РАЗДЕЛ VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ

 

 

 1. ДЕТСКА ЯСЛА

– Детска ясла „А“ :

Медицински сестри: Валентина Филева, Елисавета Михайлова

Помощник- възпитатели: Йорданка Черийска, Невена Павлова.

– Детска ясла „Б“:

Медицински сестри: Валентина Павлова, Валентина Пиронкова, Венера Георгиева

Помощник-възпитатели: Люба Миткова

– Детска ясла „В“:

Медицински сестри: Галя Фетфова, Параскева Маринова, Диана

Тодорова

Помощник-възпитатели: Весела Маргитова

 1. ДЕТСКА ГРАДИНА

– Първа „А“ възрастова група:

Учителки: Румяна Георгиева, Златка Петкова

Помощник-възпитатели: Мариела Малинова, Маргарита Лилкова

– Първа „Б“ възрастова група:

Учителки: Мария Писарова, Костадинка Василева

Помощник-възпитатели: Нели Иванова, Корнелия Байчева

 • Втора „А“ възрастова група:

Учителки: Латинка Русева, Елмира Алексиева

Помощник-възпитатели: Красимира Ерменкова

 • Втора „Б“ възрастова група:

Учителки: Илиана Йовева, Наташа Писарова

Помощник-възпитатели: Соня Жекова

–  Втора „В“ възрастова група:

Учителки: Милена Асова, Рени Христова

Помощник-възпитатели: Николина Йорданова

 • Трета „А“ възрастова група:

Учителки: Нора Пеева, Светла Игнатова

Помощник-възпитатели: Стефка Вълдашка

 • Трета „Б“ възрастова група:

Учителки: Емилия Чобанова, Десислава Митрева

Помощник-възпитатели: Ива Илиева

–         Трета „В“ възрастова група:

Учителки: Катя Борисова, Цвета Асенова

Помощник-възпитатели-  Светлана Петрова

 

–        Четвърта „А“ възрастова група:

Учителки: Мария Маркова, Маргарита Божкова

Помощник-възпитатели: Катерина Минева

– Четвърта „Б“ възрастова група:

Учителки: Димитрина Робева, Магдалена Ганева

Помощник-възпитатели: Емилия Шаламанова

– Четвърта „В“ възрастова група:

Учителки: Петина Вучкова, Димитринка Дакова

Помощник-възпитатели: Виолета Тодорова

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII

КОМИСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

 1. Комисия по квалификацията- Емилия Чобанова, Мария Стоилова , Десислава Митрева, Маргарита Врачовска.
 2. Комисия по безопасност на движението- Румяна Георгиева, Елмира Алексиева, Магдалена Ганева
 3. Комисия по физическа култура и спорт: Мария Маркова, Петина Вучкова, Мария Писарова
 4. Комисия по култура и културни мероприятия- Валентина Йовчева, Мария Маркова, Мария Стоилова.
 5. Комисия по даренията: Димитринка Дакова, Латинка Луканова, Невена Коцева, Диана Гошова.
 6. Лице за безопасност на ППО –  Антоанета Димитрова.
 7. Постоянно действаща експертна комисия- Антоанета Димитрова, Невена Коцева, Виолета Василева

 

РАЗДЕЛ IX

 

КВАЛИФИКАЦИЯ

 1. Правила за провеждане на квалификационната дейност
 • Квалификационната дейност има за цел повишаване и усъвършенстване на професионалните знания, умения, нагласи, ценности, което ще доведе до повишаване качеството на образователния процес в ДГ.
 • Квалификационната дейност се осъществява на ниво детска градина, както и на регионално и национално ниво.
 • Плана за квалификация се приема и отчита на педагогически съвет.
 • Планирането, организацията и графиците за квалификационните дейности се осъществяват и координират от главния учител и зам. директора, съгласувано с директора.
 • Старшите учители ръководят дейности за повишаване на квалификацията на непедагогическия персонал на ниво детска градина.
 • Подбора на фирма за квалификационната дейност се реализира от комисия в състав – директор, Председател на СО, главен учител.
 • ДГ №8 е базова на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ за обучение на студенти и през цялата година се провежда обучение по педагогическа практика под ръководството на преподаватели от университета.
 • Темите за квалификация, формите и начина на провеждане се приемат на педагогически съвет.
 • Формите за квалификация могат да бъдат: пътуващ семинар, семинар, тренинг, дискусия, открита практика, творчески разговор (интравизия), придобиване на ПКС и др.
 • Право на участие в квалификационна дейност имат педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ №8.

 

 1. Механизъм за финансиране на квалификационната дейност
 • Финансирането на квалификацията се осъществява в рамките на бюджета на ДГ, от собствени приходи, дарения и др.
 • Средствата за квалификация се определят в размер не по-малък от 1,2% от годишните средства за работна заплата.
 • Корекции на размера на средствата се извършват съобразно конкретно възникнали потребности и се съгласуват с директора и с председателя на СО.
 • При изчерпване на определените средства от бюджета, определени за квалификационна дейност в началото на уч. година, те могат да се актуализират съобразно важността на проблема – съгласувано с председателя на СО и счетоводителя.
 • Ако има изявено желание от педагогически специалист за участие в квалификационен курс при изчерпан бюджет за квалификационна дейност, ДГ може да осигури допълнително финансиране, съгласувано с председателя на СО и счетоводителя.
 • Отчитането на външна квалификация се извършва с предоставяне на документ, удостоверяващ това.

 

 

РАЗДЕЛ X

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

 1. Консултации с родителите- по предварително уговорена среща между учители и родители.
 2. Консултации с Педагогически съветник: Всяка сряда от 13.00часа до 18.30 часа.
 3. Ежедневна информация за образователната дейност на всяка група.
 4. Провеждане на родителски срещи от учителите на групите – минимум 4 за учебната година.
 5. Събрания на Обществения съвет.
 6. Отчетно събрание на Настоятелството на ДГ N8 „Проф. д-р Елка Петрова“.

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВА,

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗЛОЖБИ

Организиране и провеждане на тържества за отбелязване на различни празници и чествания по групи и общо за цялата детска градина.

РАЗДЕЛ XI

ХИГИЕНА, ХРАНЕНЕ, ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 1. Проучване и анализ на всички елементи на здравната превенция и профилактика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на отглеждане, възпитание, обучение и труд
 2. Здравна консултация на родителите.
 3. Подготовка и реализация на декада за промоция на здравето в подходящо време след съгласуване с административното ръководство и приемане от Педагогическия съвет.
 4. Ежемесечно определяне на минималните, ефективни дейности за постоянно поддържане на хигиенна, здравословна и безопасна среда за децата и персонала. При определяне на дейностите се вземат задължително предвид официално обявените особености на сезона, обща картина на заболеваемост в детското заведение и обявени от здравните органи вероятности за възможни епидемии.
 5. Изготвяне на ежедневното меню в съответствие с детските възрастови особености и нормите на балансирано хранене и контрол над процеса на приготвяне на храна.
 6. Планиране и контролиране на диетично хранене на децата с алергии.
 7. Оказване на методична помощ от Мед. сестри в групите за поетапно формиране на култура на хранене у всяко дете.
 8. Поддържане на периодична и актуална информация за родители, свързана със здравословното хранене или специфичния режим на хранене на децата в домашна среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен план

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.