В Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Към детската градина има създадени и яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детската градина се помещава в 4 корпуса, от които- 1 административен. В детската градина има общо 14 групи- 3 яслени и 11 градински. В детската градина работят следните педагогически специалисти: старши учители, учители, педагог-детска ясла, учител по музика, педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен учител.