Разгръщане активността на детето, за изграждане на неговата личност, за социална адаптация и устойчиво развитие: В действени форми на поведение се развиват потребностите, волята, способностите, интересите, които са основа за движение на личността отвътре. Стремежът към знанието е отправна точка за човешкото развитие. Овладяване на инструментариума на познанието, това е цел на образователния процес, средство и ценност в живота. Знанието е средство в образователния процес, а не цел. Способността за мислене се усвоява от конкретното към абстрактното и обратно. Да научим да знаят децата, е развитие на концентрация, воля, памет и мислене. Способността да знаят е в пряка връзка със способността да правим. Детето да открива простор на усвоените знания на широк кръг компетентности, в нови и разнообразни ситуации, често непредвидими. Глобалното развитие на света и взаимната зависимост ни поставя пред необходимостта да учим и живеем заедно. Образователния процес е средство да се научим да бъдем. Да създадем личност със стремеж през целия живот към знанието, с практически умения за откривателство, да зачита индивидуалността на другите и своята, която да бъде готова да живее в това динамично общество.