ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 30.06.2022Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 992428.00 440363.30 552064.70
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 29475.00 17282.83 12192.17
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ 4448.06 -4448.06
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 7000.00 6987.11 12.89
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 219246.00 99632.28 119613.72
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна 20572.00 8036.10 12535.90
10-00 10-11   Разходи за храна 24170.95 23765.87 405.08
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 8120.00 8120.00
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала 37.80 37.80
10-00 10-15   Разходи за материали 5782.00 4892.00 890.00
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 24538.20 24432.62 105.58
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 17360.00 15264.31 2095.69
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства 1056.00 327.60 728.40
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1224.00 1224.00
Проект ПУДООС 3749.40 3749.40
ДПУ 6001.60 632.90 5368.70
Парично дарение 450.00 450.00
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 7069.00 7069.00
ОБЩО : 1368279.95 647326.78 720953.17

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 17202.00 17202.00
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 54.00 54.00
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 37702.00 37702.00
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 11802.00 11802.00
ДПУ 5014.10 5014.10
ОБЩО : 71774.10 71774.10  

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 30.06.2022Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.