ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 30.09.2022Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 1013108.00 691148.12 321959.88
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 29475.00 20593.51 8881.49
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ 5327.00 35763.66 -30436.66
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 8000.00 7904.67 95.33
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 213016.00 155695.81 57320.19
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна 20572.00 8036.10 12535.90
10-00 10-11   Разходи за храна 41541.88 36372.28 5169.60
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 8120.00 8120.00
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала

Разходи за учебници и учебни помагала – целеви средства д. 389

37.80

9295.00

37.80

7437.75

 

1857.25

10-00 10-15   Разходи за материали 6847.00 6846.87 0.13
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 37488.20 37458.44 29.76
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /вкл. трудова медицина и квалификация/ 28360.00 27720.70 639.30
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства 1056.00 327.60 728.40
10-00 10-20   Разходи за спортни стоки и дейности – д.713 целеви средства 861.00 861.00
10-00 10-51   Разходи за командировки 1084.07 1084.07
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1224.00 1224.00
Проект ПУДООС 3749.40 3749.40
ДПУ 8104.20 5684.10 2420.10
Парично дарение 450.00 450.00
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 7212.00 7212.00
ОБЩО : 1444928.55 1047534.88 397393.67

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 17202.00 17202.00
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 54.00 54.00
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 37702.00 37702.00
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 11802.00 11802.00
ДПУ 5014.10 5014.10
ОБЩО : 71774.10 71774.10  

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 30.09.2022Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.