ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.12.2023Г.

Дейност 311

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане   1109150.17  
02-00 02-05   Разходи за СБКО/2%  от осн. заплата/  и представително облекло за ПП   31362.00  
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   16489.75  
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   9189.77  
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя  ДОО, УПФ, ДЗПО, ЗО   247140.12  
10-00 10-11   Разходи за храна и закуски ПГ   172351.19  
10-00 10-13   Разходи за работно облекло   6600.00  
10-00 10-14   Разходи за учебни помагала и тетрадки   12316.48  
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали/   56911.13  
10-00 10-16   Разходи за вода, ел. енергия и топлофикация   83157.07  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /плащания по договори за охрана, пране, телефони, поддръжка на абонатна станция, правни услуги, трудова медицина, абонаменти, ДДД, ремонти   66520.78  
                       Спортни стоки   873.00  
10-00 10-51   Разходи за командировки   2179.42  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата на дг   1410.66  
19-00 19-01   Платени данъци и такси върху приходите от ДПУ /допълн.дейности от танци, англ. език, пиано и футбол/ и данък върху разходите за СБКО   957.48  
52-00 52-01/03 Разходи за придобиване на ДМА   4669.40  
ОБЩО :   1821278.42  

 

 

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане   29423.84  
02-00 02-05   Разходи за СБКО/2%  от осн. заплата/  и представително облекло   875.46  
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   241.29  
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя  ДОО, УПФ, ДЗПО, ЗО   7013.55  
10-00 10-15   Разходи за материали   10111.44  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги   2484.20  
52-00 52-01 Разходи за придобиване ДМА   9882.00  
ОБЩО :   60031.78  

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.12.2023Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.