ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2024Г.

Дейност 311

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 1336944.00 288024.42 1048919.58
02-00 02-05   Разходи за СБКО/2%  от осн. заплата/  и представително облекло за ПП 35220.00 4212.08 31007.92
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   157.30 -157.30
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   2501.06 -2501.06
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя  ДОО, УПФ, ДЗПО, ЗО 293128.00 64128.53 228999.47
10-00 10-11   Разходи за храна и закуски ПГ 240820.02 39584.01 201236.01
10-00 10-13   Разходи за работно облекло 8580.00   8580.00
10-00 10-14   Разходи за учебни помагала и тетрадки      
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали/ 36831.12 2146.21 34684.91
10-00 10-16   Разходи за вода, ел. енергия и топлофикация 80000.00 28968.59 51031.41
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /плащания по договори за охрана, пране, телефони, поддръжка на абонатна станция, правни услуги, трудова медицина, абонаменти, ДДД, ремонти 79085.00 15703.43 63381.57
10-00 10-51   Разходи за командировки 2000.00 438.11 1561.89
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата на дг 2000.00   2000.00
19-00 19-01   Платени данъци и такси върху приходите от ДПУ /допълн.дейности от танци, англ. език, пиано и футбол/ и данък върху разходите за СБКО   1188.47 -1188.47
ОБЩО : 2114608.14 447052.21 1667555.93

 

 

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 47328.00 10480.88 36847.12
02-00 02-05   Разходи за СБКО/2%  от осн. заплата/  и представително облекло 1960.00 202.17 1757.83
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   260.09 -260.09
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя  ДОО, УПФ, ДЗПО, ЗО 11252.00 2560.46 8691.54
10-00 10-11   Разходи за храна   -300.81 300.81
10-00 10-15   Разходи за материали 63680.27   63680.27
10-00 10-20   Разходи за външни услуги 744.00   744.00
ОБЩО : 124964.27 13202.79 111761.48

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2024Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.