ПРОТОКОЛ

 

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В  ДГ №8 “ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА”

 

 

 

Днес 13.09.2022г. на основание Заповед № 692-692/09.09.2022г. на Директора на ДГ №8 и във връзка с “Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община” комисия в състав:

 

 

ЗЗЛД

проведе заседание със задача: Да разгледа и оцени кандидатурите, постъпили в посочения срок, за участие в конкурса за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности в ДГ №8.

 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявлението, в администрацията на детската градина са постъпили следните оферти:

 

Пиано:

 

  1. Вх. № 699/ 09.09.2022г., 11:04ч. БЪЛГАРСКИ АРТ И ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР „НЕСТИЯ“

 

Съгласно чл.12, ал.4- Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.

 

Председателят на комисията обяви, че ще започне отварянето на пликовете по реда на тяхното постъпване, като започне от първата постъпила оферта.

 

  1. Вх. № 699/ 09.09.2022г., 11:04ч. БЪЛГАРСКИ АРТ И ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР „НЕСТИЯ“-Документите в плик А и плик Б бяха подписани от ЗЗЛД

 

 

Комисията установи, че пликовете на кандидата са подадени в срок, в цялост и са запечатани. При разглеждане на офертите, комисията констатира следното:

 

Офертата на БЪЛГАРСКИ АРТ И ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР „НЕСТИЯ“ за допълнителна образователна дейност „Пиано“ съдържа пълен комплект документи, които отговарят на всички критерии в съответствие с чл. 10 от Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община и се допуска до следващ етап за оценяване.

 

 

Комисията премина към разглеждане на документите в плик Б и нанасянето на точките по отношение на отделните критерии.

 

Оценка на офертата:

  1. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД- Представен е един преподавател, който ще осъществява ДОД- „Пиано“ в ДГ №8. Преподавателят е с висше образование, посочената най-висока ОКС е „Магистър“, специалност „Музикална педагогика“. Представени са 2 бр. свидетелство за допълнителна професионална квалификация.

Общ брой точки по посочения критерий: 25т.

  1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ №8. Представено е копие на трудова книжка, удостоверяващо професионален опит на преподавателя над 3 год.

Общ брой точки по посочения критерий: 25т.

  1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД- Осигурени са учебни помагала, както и материално-техническо обезпечаване, за сметка на кандидата.

Общ брой точки по посочения критерий: 25т.

  1. Цена на определената ДОД. Цената, посочена в офертата е 8 лв. за едно посещение. Съгласно формулата, посочена в чл.11, ал.4 от Правилата, точките, които се получават след изчисление, при най-ниска предложена цена 8 лв. са 10т.

Общ брой точки по посочения критерий: 10т.

  1. Социална отговорност- Посочени са всички критерии по чл.11, ал.5 от Правилата.

Общ брой точки по посочения критерий: 15т.

 

 

Въз основа на оценката на критериите, комисията класира:

 

 

  1. БЪЛГАРСКИ АРТ И ФОЛКЛОРЕН ЦЕВНТЪР „НЕСТИЯ“ – 100т.

 

 

Комисия:

 

ЗЗЛД

 

 

 

 

 

 

Протокол ДОД „Пиано“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.