Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“, РАЙОН КРАСНО СЕЛО-СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ.: 8592387

 

Утвърдил:

                    Величка Попова

Заповед №………………………..

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

2020г.-2024г.

ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“

ГР. СОФИЯ

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Разработването на настоящата Стратегия  е съобразено с препоръките на Европейската комисия,  Закона за предучилищното и училищното образование, Стратегията за развитие на системата на Столичното образование – 2016-2023, Наредба №5 на МОН за предучилищно образование, нормативни и поднормативни  актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и с анализа на цялостната дейност на ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Настоящата стратегия е естествено продължение и надгражда Стратегията за развитие на детската градина за 2016 – 2020 година.

 

ТЕКУЩИ ПАРАМЕТРИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА детската градина

В ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от 10 месеца  до постъпването им в първи клас,  в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Разпределени са по възраст в 14 групи -3 групи детска ясла и 11 групи детска градина.

Детската градина е обезпечена с необходимия квалифициран педагогически, медицински и помощно-обслужващ персонал:

Педагогическите специалисти– 26 щатни бройки, от които:

 • Учители в детска градина – 22 щ.бр.
 • Педагог в детска ясла – 0,5 щ.бр.,
 • Педагогически съветник – 1 щ.бр.
 • Заместник-директор – 0,5 щ.бр.
 • Учител по музика – 1 щ.бр.
 • Директор

 

От тях :

 • с висше  образование – магистър или бакалавър – са 25 бр.
 • без необходимата квалификация – 1 бр.

Допълнителна професионално-квалификационна степен:

 • първа ПКС- 5 бр.
 • втора ПКС – 5 бр.
 • трета ПКС- 5 бр.
 • четвърта ПКС-2 бр.
 • пета ПКС- 3 бр.

Т. е. 77% от педагогическите специалисти са с допълнителна квалификация.

Медицинските специалисти, назначени от РА „Красно село“,  са 11 щатни бройки, разпределени, както следва:

 • 9 бр. в яслените групи
 • 2 бр. в градинските групи

Всички са с необходимата квалификация.

Непедагогическият персонал е 30,5 щатни бройки, от които:

 • Помощник- възпитатели- 21,5 щ.бр.
 • Кухня- 4,5 щ.бр.
 • Администрация- 4 щ.бр.
 • Поддръжка на детската градина- 0,5 щ.бр.

 

Детската  градина е база към СУ „Св. Климент Охридски”,  в която се провежда практическо обучение на студенти.

 

СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА:

Детската градина е разположена в четири корпуса. Разполага и с просторен двор. Общата площ е около 12 дка.

Всички помещения отговарят на условията за безопасни и здравословни условия и са обзаведени с необходимото за ъзпитанието, обучението, социализирането и отглеждането на децата.

За провеждане на педагогическите ситуации по образователни направления „Музика“ и „Физическа култура“, както и развлечения, празници и допълнителни образователни дейности, които не са дейност на детската градина, са обособени отделни музикален и физкултурен салон. Логопедът, педагогическият съветник и ресурсният учител работят в самостоятелни кабинети.

В двора има обособени 14 самостоятелни площадки за всяка група, една площадка за обучение по БДП и две футболни игрища.

Детската градина се охранява от физическа невъоръжена охрана и СОТ в работно време, а в извън работно време- само със СОТ.

СЪСТОЯНИЕ НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ НА СРЕДАТА

Показатели

 

Силни страни Слаби страни Тенденции и  прогноза
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС-ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ 1. Системна работа за  постигане на ДОС за ПО:

–  условия за равен старт на всички деца и индивидуално развитие на всяко дете

 

1. Недостатъчни дидактични игри и играчки, игрови реквизит, необходими за образователния процес и социализацията на децата

 

1.  Непрекъснато обновяване на учебно- методическите средства.

1.1. Изработване на програмна система за предучилищно образование (Приложение №1).

1.2. Постигане на ДОС съгласно Наредба №5 за ПО на МОН. Прилагане на игрите (дидактични, театрализирани, сюжетно- ролеви, подвижни и др.) в образователния процес

 

2. Прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование

 

2. Недостатъчна компютърна подготовка на някои педагогически специалисти.

 

2. Обогатяване на базата с ИКТ продукти за образователния процес. Използване на платформа за онлайн обучение при необходимост

 

3. Изработени и приети правила за взаимодействие в образователния процес между учители, деца и родители

3.1. Създадена е етична комисия, която проследява спазването на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на училищната общност.

3.Недостатъчно бързи форми за комуникация с родителите

 

3. Изграждане на програми за взаимодействие със семействата и отчитане динамиката и разнообразието на съществуващите общности

3.1. Стимулиране на позитивното отношение на родителите и мотивиране за пълноценно сътрудничество.

3.2. Създаване на групи в социалните мрежи за бърза комуникация с родителите.

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА СЪС СОП, С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО, С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 1. Изграден механизъм за приобщаващо образование, синхронизиран с изискванията на Наредбата за приобщаващо образование

 

1. Логопедът в ДГ не може да обхване всички деца с нарушения в говора

 

1. Изработване на система за развитие на импресивна и ексрпесивна реч, съвместно с логопеда

 

2. Работа в екип –директор, педагогически съветник, психолог, логопед, учители, родители

 

2. Не е създадена система за текущо и периодично проследяване постиженията на талантливи деца и подпомагане развитието им 2. Разработване на програма за работа с деца с високи постижения за различните възрастови групи.

 

3. Детската градина разполага с подходяща архитектурна среда за деца с физически увреждания

 

3. Няма изградени санитарни помещения за деца с физически увреждания

 

3. Създаване на условия за всяко дете за реално и активно участие във всички дейности, свързани с неговото развитие

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

1.Функционира ХАССП система за контрол на храненето

1.1. Санитарно- хигиенни условия, отговарящи на изискванията на МЗ

1.Повишаване  броя на децата с наднормено тегло

 

 

 

 

 

 

 

1. Запазване количеството на  пресните плодове и зеленчуци  и включване на нетрадиционни храни в дневното меню

1.1. Обучение на родителите и персонала по теми за рационалното хранене и здравеопазване

 

 

 

 

 

2. Ежедневен и периодичен контрол на здравословното състояние на децата

 

2. Недостатъчна здравна просвета за деца, родители, учители

 

2. Провеждане на беседи и тренинги за здравословен начин на живот

 

3. Двор с богата растителност и условия за игра на открито

3.1. Организират се и се провеждат ски училища, зелени училища и морски лагери за подобряване на здравето на децата и формиране на траен интерес към спорта и природосъобразния начин на живот

3. Площадките за игра на открито не са оборудвани с уреди

3.1. По- ниска двигателна активност при лоши метериологични условия

 

3. Оборудване на площадките за игра с безопасни уреди и обогатяване на съществуващата закрита спортна база.

3.1. Осигуряване на повече движение и по-дълъг престой на децата на открито

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 1. Високо квалифициран персонал, осигурени средства  за квалификация не по-малко от 1,2% от бюджета, осигурена възможност за професионална изява и квалификация с вътрешни и външни ресурси на място и извън детската градина

 

1. Не е създадена система за  външна квалификация на медицинските специалисти

 

 

 

 

 

 

 

1. Включване в съвременни обучителни програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оказва се помощ и подкрепа на нови членове на персонала  чрез наставничество

 

2. Недостатъчна мотивация на част от учителите за повишаване на квалификацията

 

 

2. Въвеждане на иновативни форми на обучение за повишаване на квалификацията

 

  3. Няма създаден механизъм за насърчаване на новаторството и подкрепа на иновации в дейността на детската градина

 

3. Приложение на придобитата квалификация пряко в образователния процес

 

 

 

 

4. Липса на инициатива за разработване и изпълнение на национални и международни проекти

 

 

4. Разработване и участие  в национални и международни проекти

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 1. Осигурени  безопасни и здравословни условия за отглеждане, образование и труд

 

1. Няма изградена топла връзка между отделните сгради

 

 

1.Оборудване с уреди за спорт на открито и закрито

 

 

2. Непрекъснато подобряване на  базата-нова дограма, ремонтирани санитарни възли, саниране

 

 

2. Недостатъчна площ за физкултурна дейност във физкултурния салон

 

2. Постъпки пред Столична община за базисни и неотложни текущи ремонти
3. Кухня-оборудвана със съвременна техника

 

3. Необхдима подмяна на вентилационната система 3. Осигуряване на средства за текущи ремонти и подяна на вентилационната система
 

4. Техническа обезпеченост на образователния процес- компютри, интерактивни дъски, принери, скенери

 

 

 

4. Амортизиране на съществуващата техниката

 

4. Поетапно подновяване на наличните ИКТ ресурси

5. Налична площадка за обучение по БДП

 

 

5. Амортизиране на съществуващата настилка  
6. Две футблни/спортни игрища с подходяща настилка

 

   

 

 

 

 

 

нашето мото:

Заедно играем, учим и творим!

Символи на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ – химн, знаме, лого. Сайтът на детското заведение е нов, разработен съгласно съвременните изисквания за бърз достъп до информация на всички желаещи.

 

 

МИСИЯТА на ДГ №8 “Проф.д-р Елка Петрова“ е да:

 • Съчетава националните традиции и стандарти с европейските измерения за осигуряване условия за развитие потенциала на всяко дете чрез учене през целия живот
 • Осигурява равни възможности за физическо, духовно и социално развитие и пълноценна социална реализация на детето
 • Създава условия за емоционален комфорт и здравословна среда чрез подходяща материално – техническа база
 • Осъществява обучение и спазване правата на детето и приема различието във всичките му измерения
 • Осигурява условия за активно участие на родителите в живота на детската градина

 

НАШАТА ВИЗИЯ:

ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ е:

 • Желана територия за децата, която им осигурява равен шанс за качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модерните тенденции в образованието
 • Образователна институция, осъществяваща учене през целия живот чрез перманентно участие в проекти, семинари, интерактивни форми, базово обучение на студенти под ръководството на СУ „Св. Кл. Охридски”, кариерно развитие
 • Място, където децата се възпитават в дух на толерантност и сътрудничество
 • Общност от хора, които обичат децата и своята професия и поддържат своята квалификация на високо равнище, съгласно съвременните изисквания
 • Партньорска среда за учители, родители, ВУЗ, правителствени и неправителствени организации
 • Финансово обезпечена система – средствата (бюджет +собствени приходи и дарения) се разпределят и изразходват по най- добрия начин – отговорно и прозрачно

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

осигуряване условия за социална, познавателна и специална подготовка за развитие ПОТЕНЦИАЛА  на ВСЯКО дете. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА КАТО ПРЕСТИЖНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

Оперативна цел Дейност Резултат Финансиране
1. сЪЗДАВАНЕ  УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА отглеждане, възпитание, социализиране и обучение НА ДЕТЕТО 1. Подобряване на условията за равен старт на всички деца и индивидуално развитие на всяко дете

1.1. Непрекъснато обновяване на учебно-методическите средства

 

1. Повишаване на социалната, познавателната, специалната подготовка на всяко дете в съответствие  с индивидуалното му развитие. По- добри  условия за ползване на учебно-методически средства

 

 

Бюджет-детска градина
2. Обогатяване на базата с ИКТ ресурси за по-успешно провеждане на образователния процес

2.1. Използване на платформа за онлайн обучение при необходимост.

2. Използване в образователния процес  на ИКТ ресурси и интерактивни подходи

 

 

 

 

Бюджет-детска градина

Участия в птоекти

3. Оптимизиране на работата  в екип на всички участници в образователния процес 3. Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на образователната дейност

 

 

 

 

 
4. Създаване, прилагане, актуализиране на серия от задачи за оценка на входящо и изходящо равнище на знания, умения и отношения. Прилагане на стандартизирани методики за готовност за училище.

Изследване на максимален брой деца със скрининг  тест за деца на възраст 3г.-3,6г. при постъпването им в първа възрастова група

 

 

 

4. Прогноза за постигане на очакваните резултати по държавния образователен стандарт. Реализиране на система от педагогически взаимодействия във всяка група и индивидуална работа за постигане на необходимите за възрастта знания, умения, отношения.

4.1. Ранно установяване на деца с проблеми в развитието и предоставяне на адекватна подкрепа в най-ранен етап

 

 

 

 

 
5. Изработване на нова Програмна система. В края на всяка учебна година анализ на нейното качество, ефективност и актуализирането й

5.1. Създаване на механизъм за подкрепа на иновации в дейността на детската градина

 

 

5. Постигане на по- високо качество на образователния процес

 

 

 

 

 

 

 
6. Прилагане на играта в цялостния образователен процес 6. По- добра социализация и емоционално психически комфорт  
     
 

2. ПРИОБЩАВАНЕ на деца със СОП, с хронични заболявания, деца в риск и деца с високи постижения

 

 

1. Своевременно диагностициране  на знания, умения и отношения

 

2. Индивидуална работа на екип от специалисти с децата

 

 

1. Прогнозиране на развитието и увеличаване на шанса за адекватна социализация

2. Развитие на детето съобразно неговия потенциал

 

 
3. Провеждане на екипни срещи за обсъждане стратегиите за работа

 

3. Отчитане напредъка на всяко дете

 

 

 
4. Създаване на система за текущо и периодично проследяване индивидуалните постижения на талантливите деца

 

4. Мотивиране за самостоятелна изява

 

 

 

 
5. Изработване на система за развитие на импресивна и експресивна реч, съвместно с логопеда 5. Бързо и безпроблемно включване на децата в живота на детската градина  
3. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО отглеждане, възпитание, социализация и обучение НА ДЕЦАТА И ТРУД НА ПЕРСОНАЛА 1. Запазване количеството на  пресните плодове и зеленчуци  и включване на нетрадиционни храни в дневното меню

 

1. Подобряване здравословното състояние, двигателната активност и закаляване на децата

 

 
2. Непрекъсната информация  и обучение  за тенденциите за балансираното хранене и здравословен начина на живот

 

2. Повишаване на информираността на персонала и родителите

 

 

 

 
3. Осъществяване на ежедневен и периодичен контрол на здравословното състояние на децата от медицинските специалисти 3. Подобряване на здравния статус на децата и на персонала  
4. физическа култура и спорт

 

1. Интеграция с музика

 

 

1. Повишаване двигателната активност, подобряване на моториката. Усвояване на спортни  знания, умения и отношения

 

 
2. Закупуване на спортни  уреди за физкултурния салон и за игра на двора

 

2. Подобряване на психическия комфорт и самочувствието на децата

 

Бюджет-детска градина

Участие в програми и проекти

3. Организиране на летен и зимен лагер, туризъм и ски училище за децата

 

3. Провеждане на състезателни спортни дейности Бюджет-детска градина

Финансиране от родители

4. Създаване и развитие на партньорство и сътрудничество със заинтересовани институции и организации, осъществяващи възпитателна работа в областта на здравето и спорта    
5. пОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА ЧРЕЗ УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. Кариерно развитие.

 

1. Търсене на възможности  за осигуряване на външна квалификация  на педагогическия и непедагогическия персонал

 

1. Подобряване на научно- методическата подготовка на педагогическия и непедагогическия персонал

 

 

 
2. Търсене на възможности за квалификационни курсове  с повече практическа насоченост

 

2. Прилагане на по- ефективни средства и методи в образователния процес

 

 

 
3. Продължаване на съвместната работа със СУ „Св. Климент Охридски” за квалификация и обучение на студенти

 

4. Квалификация на специалистите на различни нива с оглед кариерното развитие

 

5. Актуализиране на портфолиото на педагогическите специалисти в началото на всяка учебна година

 

3.Подобряване взаимодействието с децата и цялостната дейност на детската градина

 

4.Повишаване качеството на дейността на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“

 

 

 

 

 

Бюджет-детска градина

Лично финансиране

     
6. работа по проекти 1. Подготовка, създаване на проекти. Кандидатстване към финансиращи организации на местно, национално и международно ниво 1. Подобряване на цялостната дейност на детската градина –повишаване квалификацията на персонала; създаване и поддържане на професионални контакти и приятелства с учители от България и чужбина; подобряване на материално- техническата база.

2. Положителни промени в съдържанието и организацията на цялостната дейност

 

Участие в проекти
7. взаимодействие с родителите и други институции

 

 

1. Партниране и сътрудничество с родителите, основано на взаимно доверие 2. Отчитане на индивидуалните и групови форми на взаимодействие

 

 

 

 

 

1.Подобряване на диалога между ръководството, учители и родители

 

 

 
2.Превръщане на голяма част от родителите в партньори на детската градина чрез активното им включване в разнообразни изяви и инициативи.

 

 

 
3. Родителски срещи- за всяка група и общи, съгласно годишния план на детската градина

 

3.По -добър комфорт и развитие на децата в детската градина.  
4. Индивидуални консултации с родители по предварително изработен график

 

   
5. Присъствие и участие на родителите в основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в групата, в проекти, в спортни прояви. празници и други.

 

   
6. Реализиране на модел за адаптация на деца и родители към детската градина, включващ правила за взаимодействие, примерни правила за децата в групата, информация за постиженията на детето, поддържане на информационни табла за родителите

 

   
8. ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 1. Разширяване на сградния фонд по проект на районната администрация, включващо нови занимални, физкултурен салон и кабинети за специалисти

 

1. Материална база, осигуряваща възможности за социализация, обучение и възпитание на децата

 

 

 

Бюджет-детска градина

Общинско и държавно финансиране

2. Оборудване на площадките и вътрешните пространства с безопасни съоръжения за спорт и игра

 

2. Социализация, възпитание и обучение на децата в безопасни условия на труд. Бюджет-детска градина

Участие в проекти

3. Изработване на ново знаме на детската градина   Бюджет-детска градина
9. Охрана и сигурност 1. Пропускателен режим и фиическа охрана на входа на детската градина

 

1. Сигурност за децата, персонала и материалната база на детската градина Бюджет-детска градина
2. Провеждане на всички видове инструктаж на персонала    

 

Стратегия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.