ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

БЮДЖЕТ 2020Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 30.06.2020Г.

 

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ  

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати, представително облекло и диференцирано заплащане 853624.00 371497.39 482126.61
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 25845.00 16174.93 9670.07
02-00 02-08   Разходи за обещетения   18771.15 -18771.15
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   3133.09 -3133.09
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 190238.70 82775.96 107462.74
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи – целеви 14476.00 4686.47 9789.53
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала 5194.00 5194.00  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 4000.00 2041.00 1959.00
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви 263.95 263.95  
                      Ресурсно подпомагане 12534.00 12432.00 102.00
ОБЩО : 1106175.65 516969.94 589205.71

 

 

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 74768.92 17090.07 57678.85
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 9000.00 66.00 8934.00
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници 1000.00 758.01 241.99
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, ново обзавеждане/ 48696.00 /вкл. приходи от ДПУ / 5411.56 43284.44
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 80000.00 15622.27 64377.73
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти / 28342.00 21149.11 7192.87
10-00 10-51   Разходи за командировки 1275.78 275.78 1000.00
10-00 10-30   Разходи за текущ ремонт 1200.00 1200.00  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата /Дженерали застраховане/ 1224.00 1224.00  
19-00 19-01   Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ  за 2018г.   883.78 -883.78
36-00 36-01   Реализирани курсови разлики   3.70 -3.70
51-00              Разходи за ремонт на терасите на дг 13830.00 13830.00  
52-00              Разходи за придобиване на ДМА /допл. изграждане на футболно игрище/ 264.30 264.30  
ОБЩО : 259601.00 77778.58 181822.42

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.