ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

БЮДЖЕТ 2020Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2020Г.

 

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ  

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати на персонала по трудови правоотношения 853624.00 198138.42 655485.58
02-00 02-05   Разходи за СБКО 25845.00 2871.06 22973.94
02-00 02-08   Разходи за обещетения   18286.67 -18286.67
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   2604.09 -2604.09
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 190239.00 44530.37 145708.63
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи – целеви 14476.00   14476.00
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала      
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 4000.00 2226.00 1774.00
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви 566.00 158.40 407.60
ОБЩО : 1088750.00 268815.01 819934.99

 

 

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 90363.00 -1243.40 91606.40
10-00 10-12   Разходи за лекарства      
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 9000.00 66.00 8934.00
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници   96.05 -96.05
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, ново обзавеждане/ 42000.00 3338.38 38661.62
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 80000.00 9987.49 70012.51
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти / 50000.00 7016.60 42983.40
10-00 10-51   Разходи за командировки 1000.00 275.78 724.22
10-00 10-30   Разходи за текущ ремонт 10000.00 1200.00 8800.00
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата /Дженерали застраховане/ 1000.00   1000.00
19-00 19-01   Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ  за 2019г.   883.78 -883.78
36-00 36-01   Реализирани курсови разлики   3.70 -3.70
51-00              Ремонт на сградата на ДГ   13830.00 -13830.00
ОБЩО : 283363.00 35454.38 247908.62

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.