Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“

РАЙОН КРАСНО СЕЛО -СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ./факс: 0884801421

 

 

 

 

ОБЯВА

 

ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ ЗА УЧЕБНИТЕ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ГОДИНИ

 

 

На основание чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.19 от Наредба №5 за предучилищното образование от 03.06.2016год. и Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. ДГ №8 “Проф. д-р Елка Петрова“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителна образователна дейност извън основните форми на педагогическо взаимодействие:

 • Народни и съвременни танци
 • Английски език с музика и роботика
 • Пиано

 

 • Право на участие: 

 

  1. На основание Раздел I, чл.4 от Правилата, ДОД се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организациии и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.
 • Необходими документи за участие в конкурса:   Съгласно чл.13, документи за участие в конкурса се поставят в два отделни плика – В плик „А“ се поставят документите по чл.10, от ал.1 до ал.7 включително и плик „Б“ -с надпис „Оферта“, в който се поставя попълнената оферта, съгласно изискваията на чл.10, ал.8. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатен плик, който се входира в Дневника за входяща кореспонденция на ДГ №8 “Проф. д-р Елка Петрова“. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.Плик “А“- Съдържание:2. Заявление за участие, което съдържа адрес и селище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.4. Декларация на основание на чл. 220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.6. Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД-до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.     Плик “Б“ с надпис „Оферта“- Съдържание1. Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ №8 “Проф. д-р Елка Петрова“.3. Документи удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ №8 “Проф. д-р Елка Петрова“ -копие на трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.5. Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД. 

 

  1. 4. Програма за обучението на децата за ДОД, която е представена на български език.
  2. 2. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД- дипломи, удостоверения, сертификати и други.
  3. В плик “Б“ с надпис “Оферта“ се поставя попълнена Оферта както следва:
  4.   
  5. 7. Проект на договор /Приложение №1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
  6. 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
  7. 3. Копие на документа за регистрация или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато няма посечен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  8. 1. Списък на документите
  9.  
 • Критерии за оценка на офертите1. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД – максимален брой точки 25. а) за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД – 5 точки. в) за наличие на професионална квалификация в областта на определената ДОД, (напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) –15 точки.  Максималният брой точки се образува по следните показатели: б) до 3 години –10 точки. При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметичната стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделят на броя предложени преподаватели. 3. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – максимален брои точки 25. а) осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата –10 т. 4. Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие според възрастта на детето – максимален брой точки 10. Броят точки се определя по следната формула:                              Цената, предложена от съответния участник  Максималният брой точки се образува по следните показатели. – дете със специални образователни потребности – 5 т. – дете с изявени дарби в областта на определената ДОД (до 10 % от записаните деца) – 3 т.

 

  1. – когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление — 3 т.
  2. – дете с починал/и родител/и — 4 т.
  3. 5. Социалната отговорност/деца, ползващи безплатно обучение/ – максимален брои точки 15.
  4. Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба 5/03.06.2016 година за предучилищното образование.
  5. Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена _____________ х 10
  6. б) материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата – 15т.
  7. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  8. в) над 3 години – 25 точки.
  9. а) при липса на професионален опит — 5 точки.
  10. 2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, доказан с посочените в чл.10, ал.8, б. „б” документи – максимален брой точки 25.
  11. При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.
  12. б) за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД –10 точки.
  13. Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:
 • Начин за провеждане на конкурса и обявяване на резултатите.

 

 1.  
 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.
 2. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската градина.
 4. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
 5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
 6. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.
 7. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително.
 8. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детската градина с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детската градина.
 9. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 10. В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.
 11. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на детската градина.
 • Сключване на договор и реализиране на приходите от ДОД
 • Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детската градина, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детската градина и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.

 

 1. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на учителя от съответната група в детската градина. Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.
 2. Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие /отсъствие/ и дължими суми.
 3. За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси, съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30 % от събраните такси. Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя по банковата сметка на детската градина до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.
 • Срок и място за подаване на документи.

 

 1.  
 1. Място за подаване на документите:
 2. Документи за участие в конкурса се подават в административната сграда на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, която се намира на адрес: гр. София, ул. „Ген. Ст. Тошев“ №34
 3. Срок за подаване на документите: От 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:00ч.
 4. От 04.10.2021г. до 08.10.2021год.
 5. Краен срок за подаване на документите: Е-mail:odz8tt@yahoo.comКОНКУРСИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 6. Телефони за контакт: 0884801421
 7. 15:00ч. на 08.10.2021год.
 • НАРОДНИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ: НА 13.10.2021Г. ОТ 09:00Ч.
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С МУЗИКА И РОБОТИКА: НА 13.10.2021Г. ОТ 09:40Ч.
 • ПИАНО: НА 13.10.2021Г. ОТ 10:15Ч.   /Величка Попова/   

 

 •                                          / подпис и печат/
 • Директор:……………………..
 •  
Конкурс- Допълнителни образователни дейности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.