ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.09.2021Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 869846.94 869846.94  
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 28315.00 26884.55 1430.45
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ 37744.89 37744.89  
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 9343.65 9343.65  
05-00 05-00  Осигурителни вноски от работодателя 194492.19 194492.19  
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна 26979.04 26979.04  
10-00 10-12   Разходи за лекарства – целеви средства 600.00 600.00  
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала – д.389 7029.00 7029.00  
10-00 10-15   Разходи за материали 5764.69 2622.19 3142.50
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 9290.00 9290.00  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 11650.60 11650.60  
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства 908.00 695.00 213.00
10-00 10-20   Спортни стоки – д.713 – целеви средства 894.00 894.00  
                     Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 6930.00 6930.00  
ОБЩО : 1209788.00 1205002.05 4785.95

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 96555.77 96555.77
10-00 10-12   Разходи за лекарства 1.42 1.42  
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 9000.00 7490.00 1510.00
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници 1223.16 802.14 421.02
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 35359.43 31326.68 4032.75
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 58958.53 57356.55 1601.98
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 45360.00 43013.15 2346.85
10-00 10-51     Разходи за командировки 514.00 514.00  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1224.00 1224.00
19-00 19-01   Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ за 2020г.   505.69 -505.69
52-00             Разходи за придобиване на ДМА 5920.00 5920.00  
ОБЩО : 254116.31 244709.40 9406.91 Нефинансирани средства

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.