ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.12.2022Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 1032124.81 947701.63 84423.18
02-00 02-02   Разходи за възнаграждения по граждански правоотношения 600.00 600.00  
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 29475.00 29475.00  
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ 36324.19 36324.19  
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 10999.65 10999.65  
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 212994.28 212994.28  
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ 20572.00 19282.80 1289.20
10-00 10-11   Разходи за храна 77356.75 127131.64 -49774.89
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 7200.00 7200.00  
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала

Разходи за учебници и учебни помагала – целеви средства д. 389

489.65

9941.00

489.65

9941.00

 

 

10-00 10-15   Разходи за материали 6847.00 24370.98 -17523.98
10-00 10-15   Разходи за спортни стоки и дейности – д.713 целеви средства 861.00 861.00  
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 56049.55 57592.17 -1542.62
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства 1056.00 327.60 728.40
10-00 10-20   Разходи за външни услуги и Национална програма Без свободен час 29538.00 44478.74 -14940.74
10-00 10-51   Разходи за командировки 1084.07 1084.07  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1224.00 1224.00  
Проект ПУДООС 7498.80 3749.40 3749.40
ДПУ 10135.30 7922.48 2212.82
Проект Календар на здравето 2979.00   2979.00
Парично дарение 450.00 450.00  
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 7212.00 4507.95 2704.05
ОБЩО : 1563012.05 1548708.23 14303.82

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 17202.00 17202.00  
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 54.00 54.00  
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 37702.00 37702.00  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 11802.00 11802.00  
ДПУ 5014.10 5014.10  
ОБЩО : 71774.10 71774.10  

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.12.2022Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.