ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2022Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 202180.80
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 2941.69
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ 132.16
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 5362.15
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя 46236.13
10-00 10-11   Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна
10-00 10-12   Разходи за лекарства – целеви средства
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала – д.389
10-00 10-15   Разходи за материали
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 780.00
10-00 10-20   Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства 117.00
10-00 10-20   Спортни стоки – д.713 – целеви средства
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали
ОБЩО :   257749.93  

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 17201.62
10-00 10-12   Разходи за лекарства
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 54.00
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 37701.31
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 11759.44
10-00 10-51   Разходи за командировки
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата
19-00 19-01   Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ  за 2020г. 1123.53
52-00              Разходи за придобиване на ДМА
ОБЩО :   67839.90  

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2022Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.