ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2021Г.

 

 

Параграф

Бюджет Разход Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане 955237.00 417987.59 537249.41
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло 28315.00 18825.34 9489.66
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   5379.90 -5379.90
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични 5532.00 5522.49 9.51
05-00 05-00  Осигурителни вноски от работодателя 130263.00 93700.86 36562.14
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи – целеви 15416.00 7046.94 8369.06
10-00 10-14   Разходи за учебници и учебни помагала – целеви   6346.32 -6346.32
10-00 10-15   Разходи за материали 10194.00 5310.79 4883.21
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ 3000.00 1802.20 1197.80
10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви 528.00 311.00 217.00
                      Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали 6930.00 3798.59 3131.41
ОБЩО : 1155415.00 566032.02 589382.98

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Параграф Бюджет Разход Остатък

 

10-00 10-11   Разходи за храна 73368.00 50702.00 22666
10-00 10-13   Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 9000.00 140.00 8860.00
10-00 10-14   Разходи за книги и учебници 211.88 211.88  
10-00 10-15   Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ 30218.52 9452.23 20766.29
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия 75197.00 31823.52 43373.48
10-00 10-20   Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / 45000.00 23642.56 21357.44
10-00 10-30   Разходи за текущ ремонт 10000.00   10000.00
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата 1300.00 1224.00 76.00
19-00 19-01 Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ за 2020г.   505.69 -505.69
ОБЩО : 244295.40 117701.88 126593.52

 

Отчет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.